اخبار
عضویت در خبرنامه
نام شما
ایمیل شما
ایمیل شما
محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (703رای)
6%
اسکانیا 420 (1643رای)
16%
رنو 440 (211رای)
2%
رنو 460 (598رای)
5%
ولوو 480 (4511رای)
44%
آکسور 1843 (2468رای)
24%
کل آرا: 10134
1392/07/26
فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل
توضیحات: فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل

 جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین ( کشنده های T۳۷۵  )   در سال ۱۳۹۲

جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل( درقبال وثیقه ملکی )

نوع خودرو

بهای خودرو

تسهیلات

مدت بازپرداخت

مبلغ قسط بدون بیمه

مبلغ چک تضمین

پیش دریافت واسپاری ملت

پیش دریافت سایپا دیزل

 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۶۰,۶۰۸,۳۱۰ ۱,۸۹۰,۹۷۹,۲۷۴ ۱۵۸,۰۲۵,۹۶۶ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۵۵,۲۷۴,۷۷۹ ۱,۷۲۴,۵۷۳,۰۹۸ ۱۴۴,۱۱۹,۶۸۱ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۴۳,۳۳۱,۶۶۱ ۲,۰۲۷,۹۲۱,۷۱۷ ۲۱۷,۳۴۶,۳۸۷ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۳۹,۵۱۸,۴۷۴ ۱,۸۴۹,۴۶۴,۶۰۶ ۱۹۸,۲۱۹,۹۰۵ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۴,۷۸۸,۴۳۵ ۲,۱۷۰,۷۹۸,۳۶۵ ۲۷۶,۹۴۰,۶۹۴ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۱,۷۲۷,۰۵۳ ۱,۹۷۹,۷۶۸,۱۰۹ ۲۵۲,۵۶۹,۹۱۳ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۲۹,۷۳۷,۴۱۳ ۲,۳۱۹,۵۱۸,۱۸۳ ۳۳۶,۸۰۴,۶۸۵ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۲۷,۱۲۰,۵۲۰ ۲,۱۱۵,۴۰۰,۵۸۳ ۳۰۷,۱۶۵,۸۷۳ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴

 جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین ( کشنده های T۳۷۵  )  در سال ۱۳۹۲

جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل(  بدون ضامن )

نوع خودرو

بهای خودرو

تسهیلات

مدت بازپرداخت

مبلغ قسط بدون بیمه

مبلغ چک تضمین

پیش دریافت واسپاری ملت

پیش دریافت سایپا دیزل

 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۳۱,۷۵۸,۷۵۴ ۹۹۰,۸۷۳,۱۳۹ ۸۲,۸۰۵,۶۰۶ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۸,۸۹۸,۰۴۲ ۹۰۱,۶۱۸,۹۱۸ ۷۵,۳۴۶,۷۸۱ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۲۲,۷۰۵,۷۹۰ ۱,۰۶۲,۶۳۰,۹۸۰ ۱۱۳,۸۸۹,۵۰۷ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۲۰,۶۶۰,۵۳۶ ۹۶۶,۹۱۳,۰۷۵ ۱۰۳,۶۳۰,۷۵۷ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۸,۲۲۹,۱۴۰ ۱,۱۳۷,۴۹۸,۳۴۳ ۱۴۵,۱۱۶,۹۲۴ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۶,۵۸۷,۱۲۶ ۱,۰۳۵,۰۳۶,۶۶۰ ۱۳۲,۰۴۵,۳۲۳ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱۵,۵۸۲,۴۰۴ ۱,۲۱۵,۴۲۷,۵۲۸ ۱۷۶,۴۸۵,۶۵۵ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱۴,۱۷۸,۷۹۸ ۱,۱۰۵,۹۴۶,۲۷۰ ۱۶۰,۵۸۸,۴۷۴ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴

لیست آگهی های مقایسه
هیچ آگهی جهت مقایسه وجود ندارد